Projectoproep Digitalisering Woonzorgcentra

De vier koepelverenigingen ouderenzorg, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw, Zorgnet Vlaanderen vzw, de Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg vzw en FERUBEL Vlaanderen vzw hebben samen bijgedragen aan de opmaak van een roadbook voor de informatisering van de Vlaamse woonzorgcentra en dit op initiatief van en in goed overleg met het agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid. Om delen van het roadbook te realiseren, met door de Vlaamse overheid beschikbaar gestelde  middelen, treden de vier koepels op als een tijdelijk consortium, gebonden door een consortiumovereenkomst. Dit consortium werd speciaal opgericht voor dit ICT-initiatief, om op deze manier met het initiatief alle door Vlaanderen erkende woonzorgcentra te bereiken en op gelijke wijze te behandelen, onafhankelijk van “zuil” of rechtsvorm (openbaar, vzw of privé). De betrokken koepelverenigingen (zie hieronder) vertegenwoordigen gezamenlijk quasi de totaliteit van alle woonzorgcentra.

In samenwerking tussen het consortium en de Stuurgroep van het programma wordt via verschillende kanalen een oproep gedaan voor indiening van aanvragen van projecten, prioritair voor deze zorgthema’s:

–        Transmurale zorg: informatiedoorstroming tussen de voorzieningen en met de zorgverstrekkers (incl. tussen WZC).
–        Zorgplanning: multidisciplinaire samenwerking binnen de muren van het WZC
–        Kwaliteitsbeleid: ondersteuning van het kwaliteitsbeleid door ICT toepassingen.
–        Apotheek: informatiseren van  het intern medicatieproces (voorschrijven – bewaren – distribueren – toedienen)

Centraal in de informatisering staat het Elektronisch BewonersDossier (EBD).  Meer detail is te vinden in het Roadbook dat zal gepubliceerd worden tezamen met de projectenoproep.

Daarbij zijn aandachtspunten, o.a.:
afstemming van de gegevensstromen op reeds bestaande of nog op te richten overheidskanalen en –gegevensbronnen is cruciaal. We denken hierbij aan de eHealth-basisdiensten en Vitalink.
gebruik maakt van technische en semantische standaarden met duurzaam karakter
projectresultaten genereert die compatibel zijn met de huidige oplossingen in de markt
aanleiding geeft tot een verbeterde registratie van de zorgactiviteiten

Door het consortium en de Stuurgroep is een procedure uitgewerkt voor evaluatie van de ingediende projectaanvragen, o.a.
voor de indiening van de projecten moet gebruik gemaakt worden van een aanvraagformulier met de verschillende criteria.
de evaluatie zal worden uitgevoerd door een selectiecomité, samengesteld uit een afgevaardigde van elk van de koepels, vier onafhankelijke experten en de voorzitter van de stuurgroep of zijn afgevaardigde.

De aanvragen moeten uiterlijk op donderdag 15/05/2014 om 12 uur zijn ingediend. Er zullen (identieke) informatiesessie’s plaatsvinden op donderdag 27/03 10u30-12u30 in de Raadzaal van het Provinciehuis te Leuven  en op vrijdag 28/03/2014 14u00-16u00 in het WZC Veilige Have Auditorium te Aalter,  inclusief een vraag en antwoord-sessie. De vragen die daar zullen behandeld worden zijn de vragen die door de geïnteresseerden tegen uiterlijk vrijdag 14/03/2014 werden bezorgd per mail aan eWZC@vlaanderen.be. Bovendien kunnen de geïnteresseerden terecht bij de koepels voor ondersteuning en begeleiding van de indieningen.

Coördinatie eWZC
Consortium van koepelverenigingen Ouderenzorg
Guimardstraat 1
1040 Brussel
eWZC@wvg.vlaanderen.be

ICT en de veranderende rol van de huisarts

Huisarts Dr. Herwig Van Pottelbergh zetelt in de raad van bestuur van de artsenvereniging Domus Medica. We praten met hem over hun visie op de rol van de huisarts en over de positieve en negatieve aspecten van technologische ontwikkelingen in de zorg.

domus-medica.png

Wat is jullie visie op de toekomst van de zorg en de rol die technologie daarin zal spelen?

We pleiten voor een multidisciplinaire aanpak in de geneeskunde, waarbij de patiënt centraal staat. De rol van de huisarts – en de eerstelijnsgezondheidszorg in het algemeen – zal daardoor belangrijker worden. De huisarts moet de patiënt meer begeleiden in het doolhof dat het zorgsysteem steeds vaker is. Hij of zij wordt het kruispunt van alle informatie over de patiënt en moet het volledige overzicht hebben. Dat is alleen mogelijk door een verregaande informatisering in de zorg. Alleen op die manier kunnen we de patiënt optimaal begeleiden in multidisciplinaire zorgtrajecten.

Waar staan we vandaag met die informatisering?

Huisartsen hebben al toegang tot redelijk goede software voor elektronische medische dossiers. Momenteel zijn er een twintigtal pakketten op de markt, waarvan de meeste een officiële labeling hebben.  In december 2013 werd een nieuwe labeling  gedaan waarvan de resultaten midden februari gepubliceerd worden.  Die labeling is belangrijk, omdat artsen alleen voor een officieel goedgekeurd pakket van de overheid een jaarlijks bedrag van ongeveer 800 euro krijgen als stimulans om een EMD te gebruiken.

Sommige van die pakketten zijn heel performant en bieden goede ondersteuning, andere minder. Eigenlijk zijn er momenteel teveel EMD-producten op de markt. Wat meer concentratie zou goed zijn. De beste pakketten bieden alles wat nodig is. Maar misschien is de technologie voor een stuk ook al wat verouderd: zo moet de cloud bijvoorbeeld in heel wat pakketten nog bekeken worden. Maar dat komt, want de wachtposten gebruiken bijvoorbeeld al een performant cloudgebaseerd systeem.

Betreffende de communicatie met de ziekenhuizen zien we een meer gemengd beeld. Alle een-op-een communicatie verliep in het verleden via MediBridge, een commercieel product. De ziekenhuizen gaan echter volledig overstappen naar de eHealthBox, een beveiligde elektronische brievenbus van het eHealth-platform. Alle informatie die van de laboratoria en radiografieafdelingen komt, verloopt nu al redelijk goed via digitale kanalen. Bij verslagen van specialisten varieert dat echter nogal sterk van streek tot streek. Ik schat dat zo’n vijf tot tien procent van de verslagen die ik ontvang nog op papier aankomen. Die moet ik dus inscannen om in mijn EMD te zetten.

 logo_ehealth_home 

Tot zover de informatie die wij aanvragen. Maar wij pleiten ook voor toegang tot alle informatie van de tweede- en derdelijnszorg, zelfs als de patiënt bijvoorbeeld op eigen initiatief naar de spoedafdeling gaat. Wij vinden dat de huisarts het kruispunt van alle informatie moet zijn. In het verleden stond het ziekenhuis centraal, dat was dus een aanbodgedreven model. Wij willen echter naar een ander model gaan waarbij de patiënt centraal staat. De eerstelijnsgezondheidszorg moet in dat model dan ook versterkt worden – als eerste vangnet.

Neem bijvoorbeeld een diabeteszorgtraject. Wij vinden dat de eerstelijnshulpverleners dat soort trajecten moeten coördineren, met ondersteuning van de tweede en derde lijn. De informatie moet gebundeld worden bij de patiënt, niet bij de specialist. Als huisarts hebben wij een unieke positie om die ondersteuning aan te bieden en ervoor te zorgen dat er geen conflicterende adviezen zijn. De patiënt heeft immers eenduidig advies nodig en eenduidige begeleiding. We kunnen ook medische contra-indicaties ontdekken of prioriteiten stellen.

Maar ondersteunt het huidige financieringsmodel wel die nieuwe rol van de huisarts?

We komen inderdaad van een puur prestatiegericht model, waar alles om volume draaide. Maar dat concept hebben we toch al gedeeltelijk verlaten. Momenteel worden we met een beter model betaald. Een redelijk stuk van onze vergoeding – ongeveer een vijfde – hangt samen met taken in de vorm van o.a. zorgtrajecten, bijvoorbeeld voor diabetes, preventie, wachtdiensten, het EMD enzovoort. Dat is allemaal een soort taakfinanciering, geen vergoeding van prestaties. Op termijn moeten we naar een hoger percentage tussen taken en prestaties. Er wordt ons bijvoorbeeld gevraagd om het Sumehr (Summarized Electronic Health Record) te beheren. Wij zijn daarmee akkoord, maar dat moet vergoed worden.

Wat is jullie visie op telemedicine, zorg op afstand?

Let op wat je bedoelt met zorg op afstand. Je moet een onderscheid maken tussen één, het self-monitoring, twee, het monitoren van pathologische parameters door ziekenhuizen, en drie, telemedicine, dat wil zeggen echte therapie op afstand. Self-monitoring betekent dat de patiënt zelf over een dossier beschikt ofwel op zijn eigen PC (PHR) ofwel de gegevens beheert op een platform, waar hij en de huisarts  inzage op hebben. Dit om de verhinderen dat we in het EMD verdrinken in de overvloed van metingen. Het monitoren van pathologische parameters in samenwerking met ziekenhuizen kan ook, maar weer met goede afspraken, zodat we niet de loopjongens van ziekenhuizen worden.

Heel belangrijk is de therapie op afstand. In zekere zin doen we dat al in de praktijk: als patiënten op reis zijn, bellen of e-mailen ze mij nu al met vragen. Ook daar staan we positief tegenover, maar het moet vergoed kunnen worden. Er moet een nomenclatuur voor komen. En het moet juridisch uitgeklaard worden, zodat duidelijk is bij wie de verantwoordelijkheid ligt.

Er bestaan tegenwoordig al duizenden health apps. Hoe kijken jullie naar die trend?

Ik denk dat artsen in de nabije toekomst apps zullen voorschrijven. Maar dan moeten we eerst het kaf van het koren scheiden. Ook voor clinici zijn er nu al interessante platforms, die bijvoorbeeld audits doen van medische beslissingen op basis van evidence-based medicine. Ook voorschrijfapplicaties die waarschuwen bij contra-indicaties zijn al in gebruik.

In de VS zijn ‘find a doctor, rate a doctor’ online diensten in opkomst. Hoe kijken jullie naar dat soort initiatieven? En wat denken jullie van het publiek maken van kwaliteitsparameters?

Er moet in ieder geval een goed kadaster van zorgverleners komen dat publiek toegankelijk is. Als patiënt kun je dan nauwkeuriger zoeken naar bijvoorbeeld een kinesist die gespecialiseerd is in kinderen met aangeboren letsels. Maar ik ben niet voor websites waar dokters zelf hun profiel moeten onderhouden.

Ook publieke beoordelingen zullen problemen creëren. Het is natuurlijk niet te stoppen, want de ziekenfondsen en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg weten nu bijvoorbeeld al wie goed of minder goed slokdarmkanker behandelt, maar wij staan er wat argwanend tegenover. Het risico bestaat immers dat artsen hun patiënten op zo’n manier zullen beginnen kiezen zodat hun beoordeling er positiever uitkomt, door bepaalde groepen patiënten af te stoten. Wie zijn patiënten nauwgezet kiest, kan zijn beoordeling echt verhogen. Dat probleem is niet eenvoudig aan te pakken.

We zien in feite nu al dat sommigen hun patiënten kiezen. Het gevaar bestaat dan dat we naar een gezondheidssysteem met twee snelheden gaan en dus middelen gaan wegtrekken bij zieke mensen voor de gezonde mensen. Daar ben ik resoluut tegen. Ik sta wantrouwig tegenover systemen die de happy few bevoordelen. Mijn eerste prioriteit vormen de zieken en gehandicapten; hen moeten we eerst verzorgen op basis van het solidariteitsprincipe.

Als u terugkijkt op uw carrière, is er dan veel veranderd? En kijkt u optimistisch naar de toekomst?

Absoluut. Ik zit al 35 jaar in het vak en vandaag werken wij veel meer op basis van vraag in plaats van aanbod. Ook multidisciplinair werken is in opkomst, in de zin dat we samenwerken met kinesisten, psychologen, medische huizen enzovoort. Dat is een duidelijk groeiend fenomeen. Daarom ook dat ICT zo belangrijk is geworden, om die coördinatie en communicatie in de eerstelijnsgezondheidszorg te faciliteren. In België hebben we een heel toegankelijke en solidaire gezondheidszorg en dat moeten we behouden.

MIC nieuwsbrief februari: Starters maken het verschil

Lees de nieuwsbrief van februari hier: http://ymlp.com/z87jEl

Bent u nog niet ingeschreven op onze maandelijkse nieuwsbrief?  Schrijf u snel in via deze link: http://ymlp.com/xgjuehbqgmgh     

04_thumb2

Voka Health Community roept op naar innovatieve ideeën in de zorg

Banner call2014_webHet open innovatieplatform Voka Health Community is continu op zoek naar geniale ideeën die een werkelijke impact kunnen hebben op de vele zorggebruikers in België. Ook dit jaar geven we u de kans om uw idee over innovaties in de zorg te realiseren binnen onze business teams.

In de business teams van de Health Community bouwen we uw business case uit, brengen geëngageerde partners samen en helpen uw gezondheidsinnovaties waar te maken.

Wegens de nauwe betrokkenheid van Voka Health Community bij de verschillende proeftuinen, is er dit jaar extra aandacht voor het thema ouderenzorg. Deze proeftuinen stimuleren innovatie in de ouderenzorg om op termijn het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen die gepaard gaan met de vergrijzing van de Vlaamse bevolking.

Heeft u een concreet idee over innovaties in de (ouderen)zorg, dan is deze call zeker iets voor u!

Lees meer op de website van Voka Health Community.

Student Ghentrepreneur E-Health Brainstorm

logo

Brainstorm mee over de gezondheidszorg van morgen en zie je ideeën werkelijkheid worden!

ICT dringt de laatste jaren steeds dieper door in de gezondheidszorg en heel wat e-health start-ups zien het levenslicht. In de relatie patiënt-zorgverstrekker zijn er echter nog vele onontgonnen kansen. Daarom wil Student Ghentrepreneur op 18 februari samen met het Microsoft Innovation Center en iMinds onderzoeken “hoe ICT de relatie tussen patiënt en zorgverstrekker kan optimaliseren”. Door middel van een brainstorm gaan teams van ICT-leveranciers, patiënten en (toekomstige) professionelen uit de gezondheidszorg op zoek naar nieuwe mogelijkheden.

De uitkomst van de brainstorm kan gebruikt worden om een eigen project te lanceren en zal ook voorgesteld worden op de Hack for Health van het Microsoft Innovation Center (14-16 maart), waar een aantal ideeën in de praktijk worden omgezet.

Aarzel niet en schrijf je nu in voor e-Health Brainstorm!

Waar: iMinds Gent, Gaston Crommenlaan 8, 9050 Ledeberg
Wanneer: 18 februari, 9h-13h
Inschrijven: via http://e-healthbrainstorm.eventbrite.com. Gelieve bij inschrijving je achtergrond (bv. student, verpleging, beleidsmaker, (ex-)patiënt, ICT-leverancier, …) te vermelden.
Contact: Ward Verwaeren, ward.verwaeren@hogent.be, +32 9 243 24 62.

Apps4Kortrijk/Kortrijkdubbel : and the winner is…

logo_kortrijk_aangepast

De stad Kortrijk is 2013 partner in het Europees project “Specifi” (Smart Platforms Enabling Creative Industries for the Future Internet). Dit project maakt de brug tussen ICT en creatieve industrieën en stimuleert de uitwisseling van de resultaten tussen steden.

Er werd beroep gedaan op studenten van VIVES, HOWEST, VTI als alumni van die opleidingen en VOKA/Bryo en MIC Vlaanderen vzw startups uit heel Vlaanderen.

Uiteindelijk gingen 23 deelnemers de uitdaging aan om de stad aantrekkelijker te maken via slimme wegen. Dit is voor Kortrijk een buitengewoon succes en het bewijs dat we hier toch veel IT-bollebozen kunnen warm maken om zich in te zetten voor de stad.

Vrijdag 31 januari 2014 : Bootcamp
Deze Bootcamp werd live gestreamd via http://www.kortrijk.be/apps4kortrijk/live streaming
Om 09.00u : Ging een 24 uur durende Applab met als thema ‘Verdubbel de Kortrijkse bevolking tegen 2030. (Het is niet wat je denkt)’ van start. Priscilla Haring triggerde als mediapsycholoog met een statement om 9 uur.

Zaterdag 1 februari 2014 : Jurering en prijsuitreiking
De jurering werd gedaan door Hans Verscheure (stad Kortrijk), Wouter Degadt (Leiedal), Franky Devos (Budafabriek) en Laurent Hoornaert ( kabinet burgemeester Vincent Van Quickenborne). Philippe De Coene, schepen van ICT van de stad Kortrijk had de eer om de winnaars bekend te maken en hen hun prijzen te overhandigen. De prijzen variëren van One to One workshops Mic Vlaanderen vzw tot 10-tallen shop-in-Kortrijk bonnen, ter waarde van 1200 euro … Elke deelnemer ontving een waardebon ter waarde van 25 euro. De rest van de bonnen werden volgens punten verdeeld.

Prijs van de originaliteit : the Tits (Howest)
the Tits (Howest) City-explorer. Stad Kortrijk ontdekken op originele manier: wandeling door kortrijk maken en zo te ontdekken.
Keuze voor bv. sport/cultuur/vrije tijd/architectuur. Je krijgt en polaroid en je moet zoeken wat het is (je kan tips vragen). Gebruiken de ipoints-dataset.

Winnaar : Appreciate
UiTinKortrijk (wat is er te doen in Kortrijk, events toevoegen aan favorieten, waar wagen parkeren in K,…)
Datasets: cultuurnet, uitdatabank, 2 sets van parko
Look & feel van Kortrijk.
Inhoud: Hier en nu, zoeken, opslaan, mijn zoekopdrachten, favorieten, parkings,…

2de Prijs : 8°KortOm
8° KortOm (Levie Van Zele) , KortOm demo werkt al!
Idee: er is veel te doen in Kortrijk, maar we weten nooit waar en wat.
Doelstelling: actief een stad beleven. Nu te beleven, nieuws en weetjes, uitdagingen, evenementen, cultuur en kunst, wonen en leven,…
Sets: rss feed stad kortijk, foursquare (beter dan UitInVlaanderen),…
Kadobon, triggert nieuwsgierigheid,…

3de Prijs : One men’s army (Frederik Duchi) + 7 (docent Howest)
Kortrijk zoekt: een app die aan de hand van één of meerdere trefwoorden vlot de nodige activiteiten/locaties aan te duiden. Crossplatform (html5), services: foursquare/google maps/ipoints, php, jquery,…
Look and feel stad kortrijk.
Je zoekt naar koffie. Uit keuzelijst kies je dan en krijg je dan info. Routebeschrijving.

Prijs van de beste button : PandiVision
PandiVision (Cedric, Jonas, Blieck – 6e jaar industriële iCT VTI Kortrijk) +/- 6
Snapp in Kortrijk: is iets anders dan normaal: Random
BingMaps
Woa ZinK (grappig)? Zoeken op Drinken, eten, uitgaan, bezienswaardigheden
Geen datasets gebruikt.

Meer info:
mevr. Dominique Viaene | adj.-dir. | 0473 86 29 02 | dominique.viaene@kortrijk.be
http://www.kortrijk.be/opendata/apps4kortrijk
http://www.specifi.eu

Enkele sfeerbeelden

IMG_2554

IMG_2556

1779865_226463297540667_958501969_n

1655956_226463920873938_32625216_n

Een gedurfde visie op zorginnovatie: een gesprek met Sofie Staelraeve van de VOKA Health Community

Sofie StaelraeveDe VOKA Health Community is een community van ondernemers, zorgspelers, kenniscentra en patiëntenorganisaties die regelmatig samenkomen om innovatie en ondernemerschap in de zorgsector te stimuleren. We praten met Sofie Staelraeve, coördinator van deze community en adviseur Witte Economie bij de Vlaamse werkgeversorganisatie VOKA. Ze vertelt ons over de realisaties van de VOKA Health Community en wat er in Vlaanderen moet gebeuren om innovatie in de zorg meer te stimuleren.

Kan u ons kort uitleggen wat de VOKA Health Community is en wat jullie precies doen?

De VOKA Health Community is om vier redenen bijzonder.

Ten eerste: het is het enige platform waar diverse spelers uit de zorgsector elkaar regelmatig ontmoeten. We leren er elkaar beter kennen en krijgen er de mogelijkheid om gemakkelijk met elkaar te praten, wat aanspoort tot samenwerking.
Ten tweede: we focussen ons op bepaalde thema’s, zodat we kennis kunnen uitwisselen en een gedeelde visie kunnen opbouwen. Belangrijk om te weten is dat we van een wit blad vertrekken, we baseren ons dus niet op bestaande wetgeving. Uit dit soort denkoefeningen vloeien interessante ideeën voort.

logo voka health community
Ten derde: we steunen samen met onze leden nieuwe ondernemers. We willen concrete noden in de zorg aanpakken via ondernemerschap. Een haalbaar businessmodel vinden is dus heel belangrijk. De slaapklinieken in Vlaanderen bijvoorbeeld hebben momenteel te kampen met lange wachtlijsten. Er bestaat wel technologie om aspecten hiervan op afstand te laten gebeuren, bij de patiënt thuis, maar dat wordt momenteel niet terugbetaald. Nochtans moet het mogelijk zijn om dit in een businessmodel te gieten zonder dat we moeten wachten op aangepaste regelgeving, namelijk via huisbezoeken van de arts.
En ten vierde: alles wat we doen proberen we zoveel mogelijk airplay te geven.

Wat zijn tot dusver de belangrijkste verwezenlijkingen van de VOKA Health Community?

We bestaan uit een mix van een 120-tal vernieuwende ondernemingen en zorgverstrekkers uit de ruime waardeketen. De community begint nu echt te leven, er is een dynamiek op gang gekomen waaruit concrete projecten en heel veel ideeën voortkomen. Ter illustratie: momenteel zijn drie concrete businessteams hun projecten aan het afronden en vijf nieuwe teams staan klaar om binnenkort met hun projecten te starten.

We hopen natuurlijk dat die projecten uitmonden in iets wat op grote schaal uitgerold kan worden. Dat is de grote uitdaging, want de financiering blijft vaak een heikel punt. Er zijn wel beperkte middelen beschikbaar via de verzekeraars en non-profits zoals de Koning Boudewijnstichting, maar dat is niet voldoende. We hebben businessmodellen nodig die financieel duurzaam zijn, maar dan raak je meestal aan beleidskwesties.

We discussiëren in 4 themagroepen over innovatieve onderwerpen en geven zo kennis door aan elkaar. We helpen onze leden ondernemend te zijn en geven hen vb financiële opleiding. We begeleiden hen naar consortia voor de realisatie van hun plannen en we sluiten zelf partnerschappen met organisaties die onze acties kunnen versterken vb met de Koning Boudewijnstichting (Caring Entrepreneurship Fund) vanaf dit jaar.

Koning Boudewijnstichting

Hebben jullie een bepaalde visie op de zorgfinanciering?

Wij pleiten voor een persoonsgebonden financiering. Dat wil zeggen: op basis van je persoonlijke zorgbehoeften ontvang je een bepaald budget om de diensten in te kopen die het best bij je noden passen. Dit staat in contrast met financiering op basis van programmatie of erkenningen. Dit nieuwe model zou een enorme dynamiek in de sector teweegbrengen. Dienstverleners worden dan immers gestimuleerd om te concurreren op basis van kwaliteit en innovatie.

Ons ander pleidooi heeft te maken met het gebruik van technologie, meer in het bijzonder telemedicine. We pleiten ervoor dat zorg op afstand gelijkwaardig behandeld wordt aan de klassieke zorg. Nu is de financiering bijvoorbeeld grotendeels gebaseerd op het uurloon van zorgverleners. Maar er zijn andere, efficiëntere manieren om zorg te organiseren. Als men de zorg voor een deel op afstand regelt, dan kunnen zorgverleners meer patiënten tegelijk aan. Neurologen en geriaters kunnen dan veel efficiënter ingezet worden, bijvoorbeeld in trajectbegeleiding van bepaalde zorgprogramma’s die gedeeltelijk op afstand gebeuren in plaats van puur op basis van prestaties of een reeks raadplegingen. Ook in de geestelijke gezondheidszorg is er erg veel interesse om mensen met een mix van klassieke raadplegingen en online kanalen te begeleiden. We krijgen heel veel vragen over technologische oplossingen op dit gebied, maar we stuiten steevast op het probleem van het businessmodel: de financiering is te rigide en daar moeten we vanaf.

Laten we het eens hebben over technologie in de zorg in Vlaanderen. Hoe ver staan we volgens jou met het gebruik van elektronische patiëntendossiers en het uitwisselen van patiënteninformatie?

Mijn ervaring is dat we nog niet ver staan, zeker niet op het vlak van de integratie tussen de verschillende niveaus. We denken nog te veel in silo’s: ‘dit is mijn patiënt’, ‘dat zijn mijn gegevens’, er heerst nog heel wat weerstand tegen het delen van informatie. De zorgactoren zijn niet open en denken nog te veel vanuit hun eigen machtsposities. Ook leeft in de zorg de neiging om het allemaal zelf te willen oplossen, om te bricoleren.

Maar ook de dynamiek vanuit de kant van de patiënt is er nog niet. In Vlaanderen zijn we nog oh zo braaf. Het debat rond patient empowerment leeft hier nauwelijks. Vanuit het beleid probeert men dat wel, bijvoorbeeld met Vitalink, maar hun eerste projecten zijn nog in testface, dus we moeten nog zien wat dit zal teweegbrengen. De beleidsstappen zijn positief, maar niet gewaagd genoeg.

vitalink

Er zijn vandaag heel wat gezondheidsapps en online diensten beschikbaar op de markt. Hoe springen we daarmee volgens jou om in Vlaanderen?

De early adopters zijn er natuurlijk mee bezig en iedereen zoekt uiteraard wel eens informatie op internet op. Doorgaans is de Vlaming echter nog veel te braaf: er heerst een kerktorenmentaliteit en men denkt dat de huisarts het altijd wel beter zal weten. Dit is echter een enorme opportuniteit voor de jonge generatie huisartsen, die een nieuwe rol zoeken als kruispunt in de multidisciplinaire zorg. Er zijn natuurlijk altijd artsen die alles bij het oude willen houden, maar de jongere generatie, die bijvoorbeeld vanuit de artsenvereniging Domus Medica actief is, durft veel meer. Er is trouwens een project ingediend bijons door een kring huisartsen die een nieuwe dienst aan hun patiënten willen aanbieden.

domus medica

Wat zijn uiteindelijk je conclusies over innovatie in de zorg?

Een ding is zeker: we moeten niet wachten op het beleid. In gezondheidzorg is de politiek eerder volgend; grote veranderingen zullen niet daar gebeuren. Het beheers- en besluitvormingssysteem is gewoon te rigide en verouderd daarvoor. Bij Voka is onze leuze dus: just do it! We kunnen als grote groep vernieuwende actoren wél dingen in beweging krijgen en zo innovaties realiseren. Politiek volgt dan wel.

Uiteraard is dit ook geen evidente weg: vernieuwing implementeren is een zaak van vallen en opstaan, waarbij goede cases ook afvallen. Maar sterke partnerschappen kunnen dit deels opvangen.

Dé hefboom voor innovaties in de gezondheidszorg ligt uiteindelijk bij de consument: hij/zij wordt kritischer, verwacht veel kwaliteit en meer flexibiliteit, inspraak en efficiëntie. Wereldwijd zal deze moderne zorggebruiker de driver zijn voor nieuwe modellen in de gezondheidszorg. We moeten zien dat onze witte economie in België deze trein niet mist.

Sofie Staelraeve geïnterviewd door Frank Boermeester.

MIC activiteitenkalender 2014 online!

Lees hier onze nieuwsbrief over het aanbod van 2014: http://ymlp.com/ztiNik

Bij de start van 2014 stellen wij u graag onze nieuwe activiteitenkalender voor.  Het wordt opnieuw een boeiend jaar met inspirerende netwerkevents, talrijke hands-on workshops en innoverende trajecten!  Check onze website voor het volledig aanbod www.micvlaanderen.be.

Bent u nog niet ingeschreven op onze maandelijkse nieuwsbrief?  Schrijf u snel in via deze link: http://ymlp.com/xgjuehbqgmgh

04

Qbmt/Qbis stelt voor: Zorgrobot ZORA

Qbmt/Qbis zorgen voor de ontwikkeling van de humanoïde robot ZORA;

zij verzorgen de software en programmatie en gebruiken daarvoor de NAO-robot van het Franse Aldebaran Robotics, in het bijzonder voor revalidatie bij kinderen en volwassenen en valdetectie bij epilepsiepatiënten en ouderen. Het is de allereerste humanoïde robot ter wereld die hiervoor ingezet wordt.

De humanoïde robot kreeg de naam ZORA: Zorg Ouderen Revalidatie en (Aan)valdetectie. Hij wordt op dit moment nog volop uitgetest en maakt dus nog geen deel uit van de standaard revalidatie- en epilepsiebehandelingen. ZORA is een interactieve aanvulling op het zorgmateriaal en de zorgverleners die vandaag al dagelijks ingezet worden binnen de gangbare therapie aan de twee vooropgestelde patiëntenpopulaties.

Deze start-up wordt ondersteund door MIC Vlaanderen.

Voka Health Community nodigt uit! Is er een markt voor online hulpverlening? Kennissessie op 28 januari in Gent

banner_web_28_01_2014

In België hebben 7 op 10 gezinnen internet. Meer dan de helft van hen zoekt informatie op internet vooraleer naar de dokter te gaan. Het mag duidelijk zijn: online vormen van hulpverlening in welzijn en gezondheid hebben ontzettende groeikansen.

Hulpverleners, zorgverstrekkers en ook de overheid zijn zich steeds meer bewust van deze mogelijkheden en zoeken naar manieren om ook ‘online’ aanwezig te zijn. Maar de zoektocht in Vlaanderen is nog twijfelend en zowel financieel als organisatorisch onzeker.

Waar staan we nu? Op welke vlakken is online hulpverlening interessant en wat houdt het precies in? Hoe en welke ondernemingen kunnen een rol spelen? Welke nieuwe vormen van samenwerking komen tot stand door online hulpverlening? En wie gaat dat betalen?

Tal van vragen waar deze kennissessie van Voka Health Community een antwoord op probeert te formuleren. Dit aan de hand van onze gekende mix aan invalshoeken: onderzoek, gebruikers, ondernemingen en kiemen van nieuwe business.

Meer informatie vindt u op de Voka Health Community Website.

%d bloggers liken dit: