Site-archief

Overheid als platformbouwer voor innovatie in de zorg

De Vlaamse en Federale overheden spelen duidelijk een proactieve rol in de informatisering van de zorgsector. Wat betekent dat voor jonge technologiestartups? Kan de overheid als concurrent beschouwd worden, aangezien zij zelf ICT-diensten ontwikkelt en aanbiedt? Of biedt de overheid net opportuniteiten voor startups?  We vragen het aan Dominique Dejonckheere, Program Manager ICT van Zorg en Gezondheid.  Dominique leidt al 10 jaar de ICT-stafdienst en is mee verantwoordelijk voor de ICT-strategie van de Vlaamse overheid voor gezondheid en welzijn. De kernprogramma’s waar hij op focust situeren zich rond gegevensdeling binnen de eerste en tweede lijn, met de residentiële sector en de thuiszorg.

Om van start te gaan: welke initiatieven neemt de overheid om ICT-gerelateerde innovatie in de zorg te stimuleren?

Er is duidelijk nood aan innovatie. Tot voor kort was het voor burgers net zo moeilijk om aan hun patiëntengegevens te raken als dat 50 jaar geleden was voor hun bankverrichtingen. De financiële sector heeft jaren geleden al een volledige omslag gemaakt met o.a. internetbankieren. De zorgsector staat op dat vlak nog in de kinderschoenen. De laatste jaren trekt de overheid en de sector duidelijk de kaart van een multidisciplinaire samenwerking en gegevensdeling. De patiënt staat daarbij als mederegisseur van zijn gegevens. Veel tijd ging naar het opzetten van een noodzakelijk platform waar de gegevens uit de eerstelijn 24/7 beschikbaar zijn voor andere actoren. Er werd ook veel aandacht besteed aan de basiscomponenten om de veiligheid en het vertrouwen van de patiënt te kunnen garanderen. Artsen hebben bijvoorbeeld niet de ICT-infrastructuur om hun data continu beschikbaar te stellen. De resultaten van deze initiatieven worden langzaam zichtbaar.

Een wetgevend kader dus?

Meer dan dat alleen. Ten eerste heeft de Vlaamse overheid gezorgd voor een visie en strategie die aangeeft wat de evoluties moeten zijn voor de komende jaren. Er zijn de visietekst en het actieplan eZorgzaam Vlaanderen. Het Zorgvernieuwingsplatform van Flanders’ Care zette in 2012 haar visie op gegevensdeling via ICT in de zorg in dit actieplan uiteen. Daarnaast is er ook het actieplan van de federale rondetafel eGezondheidszorg dat goedgekeurd werd door alle bevoegde ministers op een Interministriële Conferentie Volksgezondheid in 2013.

Dit alles wordt ook verankerd in het decreet over hoe het netwerk voor digitale gegevensdeling in de zorg georganiseerd zal worden. Met de goedkeuring van het decreet hebben we nu ook een globaal kader voor het delen van zorggegevens tussen zorg- en hulpverleners en formaliseren we de nodige structuren. Vroeger diende dit op projectniveau geregeld worden.

Waarom is de gegevensdeling van gezondheidinformatie zo belangrijk?

De gegevensdeling zal leiden tot een betere en efficiëntere zorg in functie van de gebruiker. De zorg- en hulpverleners zullen namelijk beschikken over accurate en actuele informatie.

Betere en verantwoorde zorg is niet de enige drijfveer voor deze projecten. Het gaat ook over betere samenwerking en betere organisatie, over veiligheid en over de rechten van de patiënt.

Kan u iets meer vertellen over de praktische uitwerking van deze initiatieven?

Op vlak van technologische evoluties zijn er de platformen en systemen voor gegevensdelingbinnen de eerste lijn en de tweede lijn zoals Vitalink, het Waalse Intermed en de lokale hubs van de ziekenhuizen. Deze worden verder uitgebouwd en op elkaar afgestemd – en moeten gekoppeld worden met de software van de zorgactoren. Hier zijn een aantal initiatieven belangrijk zoals bijvoorbeeld het federale labelingprogramma, en vanuit Vlaamse kant de oproep naar koepelorganisaties om als uniek aanspreekpunt op te treden naar softwareleveranciers toe. Dit creëert niet alleen duidelijkheid voor de software-industrie maar ook een dynamiek. Verder moeten startups weten dat er nu een uniforme technische connector beschikbaar is, die de integratie tussen hun gebruikerstoepassingen en platformen zoals Vitalink sterk vergemakkelijkt. We moeten een duidelijk onderscheid maken tussen de business toepassingen van de sector enerzijds, én de eHealth bouwstenen en basisdiensten anderzijds. Die laatste moeten ervoor zorgen dat toepassingen op een uniforme en vooral veilige manier gegevens kunnen uitwisselen als de toegankelijkheid en de centrale rol voor de patiënt kunnen verzekeren (denk maar aan de basisdiensten voor gebruikers- en toegangsbeheer, bewijs therapeutische relatie, systeem voor exclusies etc.). Startups moeten deze beter leren kennen en gebruiken.

De overheid neemt ook zelf initiatief om de innovatiestroom te stimuleren met initiatieven zoals Flanders’ Care, MIC Vlaanderen en de iMinds Health poot. Via die laatste wil de overheid ook een proeftuinomgeving voorzien die dit ondersteunt en de baan verder vrijmaakt voor een verdere standaardisering.

Wat zijn de mogelijke opportuniteiten voor technologiestartups?

Het is de expliciete keuze van Vlaanderen om geen eindgebruikerssoftware te bouwen. De software-industrie speelt hierin de belangrijke rol. De overheid bouwt het basisplatform waarop verschillende projecten gerealiseerd kunnen worden. Dus vanuit Vlaanderen is er Vitalink, het digitale platform van de Vlaamse overheid, voor het veilig delen van zorg- en welzijnsgegevens. Via het patiëntenluik van de mutualiteiten worden de gegevens ook op een veilige manier ontsloten naar de patiënt zelf. Voor de zorgverstrekkers en voorzieningen vereisen we een system-to-system integratie. De meeste softwareleveranciers leggen nu de laatste hand aan de optimalisatie van hun software voor het delen van het medicatieschema. Zij werken op een grotere gebruiksvriendelijkheid en een diepgaandere integratie. Naast het medicatieschema zijn er ook zo’n 14 miljoen vaccinatiegegevens van 2 miljoen Vlamingen, vooral kinderen en jongeren, raadpleegbaar via Vitalink. Ook is men nu bezig aan het inbouwen van de Sumehr, het samenvattend medisch dossier, dat gedeeld kan worden door artsen.

Voor deze eerste twee projecten, het medicatieschema en de vaccinatiegegevens, is er ook een proeftuinomgeving waar innovatieve spelers op een veilige manier nieuwe diensten op dit type van gegevens kunnen ontwikkelen. Ik denk bijvoorbeeld aan een remindersysteem voor herhaalvaccinaties. Ook voor andere, nieuwe innovatietrajecten kunnen we beslissen om daarvoor een proeftuinomgeving van Vitalink beschikbaar te stellen. Op die manier laten we zeker ruimte voor technologiestartups.

Zijn er opportuniteiten voor mobiele toepassingen?

We zijn bij mobiele toepassingen ook nog steeds gebonden aan het vereist inloggen met de elektronische identiteitskaart op de voorzieningen. Er lopen een aantal piloten, o.a. onder stimulans van Flanders’ care waar een mobile device wel kan gekoppeld worden in de voorziening.

Voor de individuele zorgverstrekkers en voor de burger moet men concreet zoeken naar haalbare oplossingen. Deze problematiek was reeds ter discussie op het event “eHealth Goes Mobile” van 2 oktober 2013. Het eHealth-platform is bereid om in samenwerking met de gezondheidssector en softwareproducenten een platform te ontwikkelen voor mobile app development.

In de toekomst zou de patiënt zelf bepaalde laboresultaten moeten kunnen inkijken, zonder daarvoor steeds contact te moeten opnemen met de arts. Ook zou de patiënt via mobiele toepassingen zelf bijvoorbeeld hun telemonitoring parameters moeten kunnen verzamelen. En zou ook de data voor de zorgactoren rondom de patiënt via een centraal systeem beschikbaar moeten worden om preventief te werken. Dat kan vandaag al. Maar de standaarden vormen hier de bottleneck.

Qua uitbreiding naar de residentiële sector heeft een consortium van koepelverenigingen van woonzorgcentra zich op vraag van de Vlaamse overheid georganiseerd om een roadmap op te stellen.  Er zijn ook oproepen gelanceerd voor informatiseringsprojecten. Vlaanderen heeft hiervoor éénmalig middelen voorzien.

Verder zitten er ook nieuwe projecten in de pijplijn. Het gaat wel over projecten die reeds een volwaardige business case hebben. Zo is er het elektronisch kinddossier van Kind en Gezin dat in een eerste fase de resultaten van de gehoortesten wil delen en daarna verder wil evolueren tot een volledig beschikbaar kinddossier. Er zijn ook projecten ingediend rond de zorgtrajecten voor diabetes en er worden concepten uitgedacht rond het delen van een journaal (ref. informatie uit het gekende thuiszorgschrift) van een patiënt binnen de eerste lijn.

Belangrijk is dat we de komende jaren een doorstroom zien vanuit de innovatietrajecten die her en der lopen en dat sommige projecten door de trechter stromen om effectief uit te rollen via de platformen die daarvoor geschikt zijn, waaronder Vitalink.

Brugse start-up toont hoe je samenwerkt met ziekenhuizen

Arne WautersTypework, een Brugse start-up, ontwikkelt een wetenschappelijk gegevensplatform voor een vereniging van orthopedisten in Vlaamse ziekenhuizen. MIC Vlaanderen spreekt met Arne Wauters, één van de vier jonge oprichters, over de kiem van het project, hoe ze samenwerken met ziekenhuizen en wat de belangrijkste lessen zijn die ze tot nu toe geleerd hebben.


Vertel eens over het product dat jullie aan het ontwikkelen zijn.

Het gaat om een wetenschappelijk gegevensplatform. Wanneer een patiënt een therapeutisch traject ondergaat, worden er heel wat gegevens verzameld: over de patiënt zelf, over zijn ziektebeeld en over de behandeling. De vraag die we ons stellen, is: hoe kunnen we die gegevens hergebruiken voor wetenschappelijk onderzoek? Het probleem is dat dit soort gegevens meestal niet gestructureerd is. Nu is het in de orthopedie gelukkig wel redelijk gemakkelijk om gestandaardiseerde scores te geven, met andere woorden om te meten hoe goed of hoe slecht een patiënt er aan toe is. In die discipline is het een standaardpraktijk om op verschillende momenten in een therapeutisch traject scores te geven, zodat men beter kan beoordelen of een behandeling helpt of niet. Onze ambitie is om die gegevens te verzamelen op bevolkingsniveau, via een centraal platform. Dan kunnen we analyses doen naar de impact van verschillende behandelingen op bepaalde ziektebeelden. Die gegevens zijn bruikbaar voor onderzoek of eenvoudigweg voor zelfreflectie.

Interessant. Hoe zijn jullie hier opgekomen? Waar komt het idee vandaan?

Mijn oom is orthopedist en lid van een wetenschappelijke kring van orthopedisten in Vlaanderen, actief in verschillende ziekenhuizen. Zij wilden een platform laten ontwikkelen zodat ze gegevens op een uniforme manier konden verzamelen om die dan bij elkaar te voegen voor wetenschappelijk onderzoek. Ik werkte toen voor een IT-bedrijf als ontwikkelaar en ben met dat project begonnen in bijberoep. Maar ik zag al snel dat er meer potentieel in zat. Ik had ook altijd al de ambitie om zelfstandige te worden. Mijn vennoot Simon en ik kennen elkaar al van op school en wij werkten ook samen bij hetzelfde bedrijf. Na enkele jaren ontwikkelen kwamen er plots twee studenten bij ons stage doen. We zagen dat ze heel bekwaam waren en ze hadden zin om mee in ons verhaal te stappen. Zo zijn we met ons vieren begonnen aan Typework.

typework

Waar staan jullie dan vandaag met dat project?

Momenteel zijn we in onderhandeling met de IT-afdelingen van een aantal ziekenhuizen. De bedoeling is om een centraal platform te bouwen, maar daar wringt het schoentje nu net. Ziekenhuizen willen immers niet dat gegevens van hun patiënten buiten hun muren bewaard worden. Daarom moet het platform geanonimiseerde gegevens bij elkaar voegen, maar het tegelijk toch mogelijk maken om gegevens van een individuele patiënt te raadplegen. De huidige groep van orthopedisten waarmee we werken, is gespecialiseerd in schouderblessures, zodat we daarmee beginnen. Samen met de artsen hebben we een gestructureerde vragenlijst opgesteld, met twee soorten vragen. Een deel bestaat uit een gestandaardiseerde vragenlijst die gekend is in de wetenschappelijke literatuur en nu al in gebruik is in de orthopedie. Daarnaast hebben de orthopedisten nog vragen toegevoegd, vragen die zij bij elke behandeling zouden willen stellen. Het platform werkt dus naast het elektronisch medisch dossier; onze gegevens zijn meer gestructureerd en ook geanonimiseerd.

Is het niet moeilijk om met ziekenhuizen samen te werken? Ik krijg de indruk dat ze liefst hun IT-verhaal zo veel mogelijk intern houden.

Het is inderdaad een uitdaging om met ziekenhuizen samen te werken, omdat ze zo begaan zijn met het beschermen van de veiligheid en privacy van hun patiëntengegevens. In zekere zin zijn we een vreemde eend in de bijt omdat we een extern platform aanbieden – dat is niet hun gebruikelijke manier van werken. Je moet hun standpunten respecteren en begrijpen, wat voor een jonge start-up natuurlijk uitdagend is. Maar het helpt ons wel dat de vraag van dit project van de artsen en eindgebruikers komt.

Heb je bepaalde tips voor andere jonge ondernemers?

Maak goede afspraken met je vennoten, bijvoorbeeld over je vakantieregeling, hoe je met winsten omgaat enzovoort. Wij hebben een soort ‘grondwet’ opgesteld die de huisregels en mentaliteit van onze start-up bepalen. Je moet echt eerst even door die zure appel heen bijten. En dan specifiek in de sector van de gezondheidszorg moet je zorgen dat je voldoende tijd en andere inkomstenbronnen hebt, want het kan allemaal lang duren.

Hoe lossen jullie dat probleem op?

Naast ons gegevensproject, dat weliswaar een product moet worden, voeren we ook andere projecten op maat uit voor verschillende klanten.

En wat vind je van het ecosysteem in Vlaanderen om start-ups te ondersteunen?

Sterk. We hebben enorm veel hulp ontvangen uit verschillende hoeken. MIC Kortrijk bijvoorbeeld helpt ons met het vinden van sales leads en heeft ons al aan heel wat interessante afspraken kunnen helpen. Hun workshops zijn ook erg bruikbaar. Andere organisaties zijn ook behulpzaam: ik denk bijvoorbeeld aan recente workshops over internationaal ondernemen door Flanders’ Care en het FIT (Flanders Investment & Trade). Internationalisering is momenteel onze focus niet maar het is wel een duidelijk opportuniteit op de langere termijn, want ons platform is in principe universeel toepasbaar. Orthopedisten hebben immers wereldwijd dezelfde vragen en hangen niet vast aan een specifiek elektronisch medisch dossier.

Arne Wauters geïnterviewd door Frank Boermeester.

Start-up Porphyrio in de pers: “Dood van miljoenen haantjes voorkomen”

Porphyrio_Full_300ppiOnderzoekers van de KU Leuven, onder wie twee Limburgers, hebben een technologie ontwikkeld die in staat is mannelijke embryo’s in eieren van legkippen snel op te sporen. “Dankzij de technologie kunnen we vermijden dat in België jaarlijks 15 miljoen haantjes, die geen economische waarde hebben, gedood moeten worden”, zegt de Neerpeltse bio-ingenieur Kristof Mertens (33). “Ook is er een economisch voordeel omdat broedprocessen, die veel energie vreten, nu vroegtijdig kunnen afgebroken worden.”

Bron: Het Belang Van Limburg, 13 juli 2013

Wenst u meer te weten over het product en de dienstverlening van Porphyrio, check dan zeker hun website www.porhyrio.com

Start-up in de kijker

Deze maand staat Bet.ty in de kijker!  Met Bet.ty kan je eenvoudig pronostieken voor sportwedstrijden aanmaken en delen met je vrienden.  Geen gedoe meer met pen en papier of excel files om de scores te berekenen maar een eenvoudige app doet het werk voor de gebruikers.  Maak kennis met de oprichters van de start-up in de kijker!

1. Naam van de start-up

BettyFFLogo       B van Betty

Bet.ty

http://facebook.com/bettyapp

2. Namen van de oprichters & contactgegevens

Anthony de Bruyn (Founder)
anthony@bettyapp.eu
+32 499119858

Tim Van de Velde (Developer Intern)
tim@bettyapp.eu
+32 498635569

3. Sinds wanneer bent u gestart?

01/01/2013

4. Wat heeft u gedreven om zelf te gaan ondernemen?

Het is steeds een droom van mij geweest om een eigen bedrijf te starten. Je eigen idee uitwerken en creativiteit met business combineren geeft bijzonder veel voldoening.

5. De “elevator pitch” van uw start-up: Omschrijf in enkele zinnen de activiteit van uw start-up.

Met Bet.ty kan je eenvoudig pronostieken voor sportwedstrijden aanmaken en delen met je vrienden (niet individueel gokken zoals bv. Unibet, maar wel sociaal onder vrienden/gelijkgestemden). Geen gedoe meer met pen en papier of met Excel files om de scores te berekenen: een eenvoudige app doet het werk voor de gebruikers.

6. Hoe is het idee ontstaan voor uw oplossing/applicatie?

Het idee voor de applicatie is ontstaan na het organiseren van een pronostiek voor het EK voetbal in 2012 met een aantal vrienden. We hebben hiervoor gebruik gemaakt van Excel files om elkaars pronostieken door te geven. Dit bleek achteraf echter nogal omslachtig en moeilijk te managen, aangezien 1 persoon de score van elke deelnemer diende te berekenen. Uiteindelijk wisten we niet wie de winnaar van de pronostiek was … Uit deze frustratie is de vraag ontstaan naar een efficiëntere manier om pronostieken te organiseren en zo ook de nood aan een eenvoudige app.

7. Wat zijn de grootste uitdagingen die u als ondernemer heeft ervaren bij het opstarten van uw onderneming?

De grootste uitdaging bij het starten van de onderneming lag in het vinden van de juiste mensen om mee samen te werken en tegelijkertijd hun inzet balanceren tegen het beschikbare (en beperkte) budget.
Bet.ty is juridisch gezien een éénmanszaak, maar mijn technische expertise is onvoldoende om zelf te gaan ontwikkelen of designen. Na enkele gesprekken met professionele developers deed de opportuniteit zich voor om samen te werken met een laatstejaarsstudent programmeren van HOWEST, onder de vorm van een 3 maanden durende stage-overeenkomst (zonder bezoldiging). Dit betekende de echte start van de werkzaamheden van de onderneming en na 2 maanden hebben we ook een designer onder de arm genomen om mee te denken over de user interface en de look & feel van de app (freelance medewerker, betalend).

8. In welk stadium staat uw start-up nu en wat staat er in de nabije toekomst op het programma?

In juni verschijnt de eerste (gratis) versie van de app op Windows 8. Achter de schermen wordt de app uitvoerig getest door een select & divers testpubliek. Op basis van hun feedback plannen we toekomstige aanpassingen aan de app.

9. Wat zijn uw ambities op lange termijn en de belangrijkste uitdagingen om deze ambities te realiseren.

Op lange termijn willen we met Bet.ty de top of mind app zijn om sportpronostieken te organiseren onder vrienden en dit op alle belangrijke platformen.
Ook professionele sportclubs willen we aanspreken om van Bet.ty gebruik te maken en zo de engagement met hun fans te vergroten. De grootste uitdagingen in dat verband zijn ten eerste een voldoende grote user base creëren en de sportclubs overtuigen om een bedrag neer te leggen voor extra features (voornamelijk personalisatie van de Betties).

10. Welk advies/adviezen wil u graag meegeven aan ondernemers-in-spe?

Blijf niet te lang zitten met je idee, maar maak vooraleer je effectief start een goede inschatting van wie je denkt te kunnen bereiken en of die mensen ook bereid zullen zijn om voor je dienst te betalen (ook rekening houdend met reeds bestaande spelers op de markt).

Een goed hulpmiddel hierbij is het Business Model Canvas, een grafisch model om verschillende aspecten van je onderneming in kaart te brengen. Het grote voordeel hiervan is dat je dit model ook kan bijsturen eens je gestart bent.

Verder is het belangrijk om open te staan voor mensen die jouw business idee niet goed vinden: hier leer je vaak veel meer uit dan uit positieve opmerkingen. Bovendien laten ze je toe om aanpassingen aan te brengen aan je app/service.

11. Op welke manier levert MIC Vlaanderen voor u concrete toegevoegde waarde bij het realiseren van uw start-up ambities?

MIC Vlaanderen biedt in de eerste plaats een fantastische stageplaats aan voor Tim om aan de ontwikkeling van Bet.ty te kunnen werken. Een moderne omgeving waar alle IT (en ander) comfort aanwezig is en bovendien regelmatig events doorgaan om te kunnen netwerken met peers.

Daarnaast zijn er verschillende trainingen & workshops waar zowel Tim als mezelf (eerder op marketing & business gebied) aan kunnen deelnemen en is er ook de MICircle om ervaringen met andere start-ups uit te wisselen.

12. Heeft u nog specifieke noden waar de community van MIC Vlaanderen u mee kan helpen om uw start-up te ondersteunen (b.v. op zoek naar funding, resources, ondersteuning, klanten, …)

Concrete aanspreekpunten bij business angels en start-up investors zijn steeds welkom. Op iets langere termijn zijn we ook op zoek naar een sales profiel om meetings in te plannen met de professionele sportclubs.

Startup in de kijker

1. Naam van de startup

clip_image001

Verklaring naam:
“Lugus” is de naam van een Keltische oppergod, de god van “kunst”, “handel” en
“evolutie”, kenmerken die we graag linken aan onze onderneming.

2. Namen van de oprichters & contactgegevens
Robin Marx: robin@lugus-studios.be
Kevin Haelterman: kevin@lugus-studios.be
Tom Lissens: tom@lugus-studios.be

3. Sinds wanneer bent u gestart?
LuGus Studios is officieel opgericht in oktober 2011. We kunnen echter stellen dat
we al een jaar eerder bezig waren met het voorbereiden van de onderneming:
portfolio opbouwen, contacten leggen enz.

4. Wat heeft u gedreven om zelf te gaan ondernemen?
Het heeft altijd zitten “kriebelen” om te gaan ondernemen. Het geeft ons de vrijheid
om van onze hobby onze job te maken en te doen waar we in geloven.
Daarnaast is onze lokale game-industrie heel klein en zijn er beperkte
werkmogelijkheden. LuGus Studios zagen we als een kans om onze eigen
toekomst in handen te nemen en kansen te creëren, voor ons en voor anderen.
Meebouwen aan de game-industrie is daarom één van de doelstellingen van
LuGus Studios geworden.

5. De “elevator pitch” van uw startup: Omschrijf in enkele zinnen de activiteit
van uw startup.

LuGus Studios is een jonge gamestudio die zich specialiseert in Serious Games en
entertainmentprojecten. Wij richten ons op projecten met een duidelijke
meerwaarde, gaande van kunst en cultuur tot educatieve en medische
toepassingen. Toegankelijkheid, innovatie, multiplatformmogelijkheden en grafische
kwaliteit zijn enkele van onze sterke punten.

6. Hoe is het idee ontstaan voor uw oplossing/applicatie?
Enerzijds is het ondernemen in de game-industrie een logisch gevolg van onze
studies, maar anderzijds is het niet onbelangrijk dat wij naast “gamen” ook in onze
vrije tijd altijd met game design bezig geweest zijn.
Dat we gekozen hebben om van serious games een core-business te maken is
omdat wij met onze projecten willen laten zien dat games ook heel positief kunnen
zijn. Wij willen afstappen van al dat negatieve (geweld, verslaving) en willen games
maken waarmee we mensen kunnen helpen. Daarnaast is het commercieel
natuurlijk ook interessant om ons te richten op een nichemarkt.

7. Wat zijn de grootste uitdagingen die u als ondernemer heeft ervaren bij het
opstarten van uw onderneming?
Aangezien we ons bij LuGus Studios in het begin vooral hebben gericht op B2B
(om kapitaal op te bouwen), waar we op maat van de klant projecten ontwikkelen,
was één van onze grootste uitdagingen om projecten vast te leggen. Waar wij in de
eerste plaats gameontwikkelaars zijn, moest de “ondernemer” in ons nog groeien.
Gelukkig hebben wij ons snel kunnen vinden in deze rol.
Daarnaast hebben wij gemerkt dat het opbouwen van een contactlijst, imago en
bekendheid en natuurlijk geloofwaardigheid zeker niet onderschat mogen worden.

8. In welk stadium staat uw startup nu en wat staat er in de nabije toekomst
op het programma?
We zijn trots om te kunnen zeggen dat LuGus Studios een gezonde onderneming
is. We hebben een indrukwekkende lijst van klanten kunnen opbouwen waar we
leuke projecten voor hebben gedaan. LuGus Studios maakt momenteel ook een
lichte groei mee: we hebben recent onze eerste werknemers kunnen aannemen en
verhuizen binnenkort naar een grotere locatie (Cmine Crib)

9. Wat zijn uw ambities op lange termijn en de belangrijkste uitdagingen om
deze ambities te realiseren.
We hopen in de toekomst te blijven groeien. Daarnaast is het ook de bedoeling
meer aan B2C te doen, waar we onze eigen IP’s gaan uitwerken.

10. Welk advies/adviezen wil u graag meegeven aan ondernemers-in-spe?
Niet te lang bezig zijn met businessplannen en voorbereiden, gewoon durven
starten en leren terwijl je bezig bent. Dit is zeker zo voor jonge ondernemers zonder
veel ervaring: dat businessplan en aanpak zal talloze keren veranderen, zelfs in het
eerste jaar. Pas je basisplan liever aan terwijl je bezig bent en baseer het op de
werkelijkheid.
Daarnaast proberen wij ook ver weg te blijven van leningen en schulden, ookal
zorgde dat in het begin voor een iets moeilijkere financiële situatie.
En natuurlijk: Investeren in LuGus Studios 😉

11. Op welke manier levert MIC Vlaanderen voor u concrete toegevoegde
waarde bij het realiseren van uw startup ambities?
Wij hopen op een samenwerking met MIC Vlaanderen op vlak van kennis en
technologieondersteuning. Daarnaast kan ook qua logistiek extra waarde worden
gecreëerd: voorzien van technologie, testlocaties en -opstellingen.

12. Heeft u nog specifieke noden waar het MIC Vlaanderen community u mee
kan helpen om uw startup te ondersteunen (b.v. op zoek naar funding,
resources, ondersteuning, klanten, …)
We vinden het altijd leuk om feedback te krijgen op onze projecten en aanpak.
Daarnaast kan LuGus ook altijd wat meer exposure gebruiken.
Mensen kunnen ons volgen en steunen via Twitter(@LuGusStudios) en Facebook:
http://www.facebook.com/pages/LuGus-Studios/127832163943816
Natuurlijk zijn contacten of introducties met nieuwe potentiële klanten ook altijd interessant.

Startup in de kijker

1. Naam van de startup

clip_image002

2. Namen van de oprichters & contactgegevens

Sylvie De Smet: 0495/30.67.17 –  sylvie@familyeye.be

Natasha Dewaele: 0491/22.18.04 – natasha@familyeye.be

3. Sinds wanneer bent u gestart?

1/1/2013

4. Wat heeft u gedreven om zelf te gaan ondernemen?

Mensen op een innoverende manier vooruithelpen in de toekomst.

5. De “elevator pitch” van uw startup: Omschrijf in enkele zinnen de activiteit van uw startup.

FamilyEye heeft een systeem ontwikkeld om mensen langer zelfstandig te laten wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. 

Het product bestaat vandaag uit drie pijlers: valdetectie, activiteitenmonitoring, sociaalcontactgedeelte.

Binnen de markt van de valdetectie is FamilyEye innovatief doordat de zorgbehoevende geen enkele manuele actie dient uit te voeren op het ogenblik dat er zich een val voordoet. Verder dient de zorgbehoevende ook niets bij zich te hebben of te dragen.

De unieke manier van werken werd gepatenteerd.

Hoe werkt het nu precies?

Een camera registreert de val en stuurt de nodige waarschuwingen naar de op voorhand geprogrammeerde contactperso(o)n(en). Op het moment dat de melding binnenkomt kan de externe persoon live contact opnemen met de zorgbehoevende om heel snel de ernst van de situatie te kunnen inschatten en de juiste acties te ondernemen.

Vanuit de module activiteitenmonitoring kan het leefpatroon van de zorgbehoevende in kaart gebracht worden. Dit biedt de mogelijkheid om in een zeer vroeg stadium zaken te detecteren en een aantal handelingen in vraag te stellen. Op die manier kan er heel preventief gehandeld worden.

FamilyEye biedt ook de mogelijkheid om sociale contacten te onderhouden vanuit de zetel.

Via om het even welk device (smartphone, tablet, televisie, …) kan er met een eenvoudige druk op de foto van de contactpersoon een gesprek opgestart worden, dit zowel visueel als auditief.

Door zijn toegankelijkheid is het in iedere situatie inzetbaar. Dit zowel voor wat de kostprijs betreft als de eenvoud van installatie

FamilyEye biedt gemoedsrust. Dankzij patroonopvolging, sociaal contact en automatische valdetectie is FamilyEye de perfecte partner in huis.

6. Hoe is het idee ontstaan voor uw oplossing/applicatie?

Dagdagelijks werd Natasha, vanuit haar functie binnen de sociale sector, geconfronteerd met noodsituaties bij hulpbehoevenden. Dit waren zowel valincidenten als het isolement bij ouderen. Op vandaag zijn er heel wat hulpmiddelen voor handen voor wat betreft valdetectie, maar de praktijk leert ons echter, dat om welke reden ook, deze niet altijd even doeltreffend blijken te zijn.

Vanuit die gedachtegang om de hulpbehoevende automatisch te kunnen helpen zonder dat die enige actie dient te ondernemen, zijn we op het idee gekomen om het systeem van FamilyEye te ontwikkelen.

Met de perfecte match tussen de ervaring uit de sociale sector van Natasha en de IT- en salesachtergrond van Sylvie werd FamilyEye een feit.

7. Wat zijn de grootste uitdagingen die u als ondernemer heeft ervaren bij het opstarten van uw onderneming?

Tot op heden hebben we niet echt voor onoverkomelijke uitdagingen gestaan. Het enige waar we mee geconfronteerd werden was het vinden van een betaalbare kantoorruimte.

Er zijn heel wat kantoorruimtes te huur, maar die zijn dan telkens groot en prijzig. Ook pin je jezelf dan meestal vast op een jarenlang contract.

Op vandaag hebben we de keuze gemaakt voor het bedrijvencentrum te Veurne die ons alle faciliteiten biedt als startup.

8. In welk stadium staat uw startup nu en wat staat er in de nabije toekomst op het programma?

Het product FamilyEye gaat eind deze maand in test in diverse omgevingen. Dit alles gebeurt in een zeer nauwe samenwerking met OCMW Kortrijk.

9. Wat zijn uw ambities op lange termijn en de belangrijkste uitdagingen om deze ambities te realiseren.

Door de uitbreiding van FamilyEye een totaalpartner worden voor zorgactoren in binnen- en buitenland.

10. Welk advies/adviezen wil u graag meegeven aan ondernemers-in-spe?

Laat u omringen door de mensen uit de sector waarin u actief wil zijn en die een meerwaarde zijn voor u. Zij kunnen u verder op weg helpen en de juiste input geven binnen de fase waar u zich bevindt.

11. Op welke manier levert MIC Vlaanderen voor u concrete toegevoegde waarde bij het realiseren van uw startup ambities?

Het netwerk dat aangeboden wordt is goud waard voor ons als startup.

Op een heel korte termijn werden we overal geïntroduceerd, dit zowel binnen de privésector als bij de overheid.

Maar zeker ook niet te vergeten is het MIC een ideale sparringpartner op alle mogelijke momenten.

12. Heeft u nog specifieke noden waar het MIC Vlaanderen community u mee kan helpen om uw start-up te ondersteunen (b.v. op zoek naar funding, resources, ondersteuning, klanten, …)

Het uitbreiden van contacten is vast en zeker een meerwaarde, hierbij denken we bijvoorbeeld aan tussenleveranciers naar ziekenhuizen, rusthuizen, …

%d bloggers liken dit: