Site-archief

Startup Qompium zoekt een IT champion om het team te versterken.

Cardimoni

Studenten binnen het Ziekenhuis Oost Limburg hebben tijdens de afgelopen maanden een smartphone applicatie ‘Cardimoni’ ontwikkeld voor het opsporen van hartritme stoornissen (www.qompium.com). Dit project is opgepikt door Bayer Healthcare en krijgt de kans zich te ontwikkelen tot een markt klaar product. Hiervoor stellen zij hun expertise, office space in Berlijn en een werkingsbudget ter beschikking. Momenteel bestaat het team uit 4 jonge (ex-studenten) waarvan 2 biomedici en 2 ICT ingenieurs.

Er is nog plaats vrij voor 1 extra team-lid dat interesse heeft in een avontuur!

 

So, what’s in it for you?

– Bayer Healthcare accelerator programma laat toe om onder professionele begeleiding en coaching een product met markt validatie klaar te stomen. Het team zal werken aan 2 delen: enerzijds aan biomedisch/markt onderzoek en anderzijds verdere technische uitwerking (smartphone applicatie platformen, website/webserver,…).
– Je krijgt naast technische ontwikkeling ook een hele bagage mee over het bedrijfsaspect, marketing, project management,…
– Deze ontwikkelingen en uitwerkingen dienen te gebeuren op het hoofdkwartier van Bayer in Berlijn waar je tussen 20 Augustus en 1 december 90% van je tijd zal doorbrengen!
– De project middelen worden gebruikt om de kost en inwoon te voorzien!
– Na afloop van het programma op 1 december heb je de vrije keuze om ofwel deel uit te maken van dit bedrijf en het verder mee te dragen of eruit te stappen en met een gevulde CV een nieuwe job te gaan zoeken.

Wie zoeken we?

– Gemotiveerde jonge mensen met frisse (en soms gekke) ideeën die zich vrij kunnen maken van 20 Augustus tot 1 december!
– Onderlegd zijn in IT met de volgende basis skills: Web (HTML5/CSS/PHP/MYSQL/JS), Java en/of C#
– Extra pluspunten zijn kennis hebben van UI en iOS programmeren. 

Interesse?

Aarzel niet om meer vragen te stellen of je kandidatuur in te dienen! Dit kan best via mail op lars.grieten@zol.be

Overheid als platformbouwer voor innovatie in de zorg

De Vlaamse en Federale overheden spelen duidelijk een proactieve rol in de informatisering van de zorgsector. Wat betekent dat voor jonge technologiestartups? Kan de overheid als concurrent beschouwd worden, aangezien zij zelf ICT-diensten ontwikkelt en aanbiedt? Of biedt de overheid net opportuniteiten voor startups?  We vragen het aan Dominique Dejonckheere, Program Manager ICT van Zorg en Gezondheid.  Dominique leidt al 10 jaar de ICT-stafdienst en is mee verantwoordelijk voor de ICT-strategie van de Vlaamse overheid voor gezondheid en welzijn. De kernprogramma’s waar hij op focust situeren zich rond gegevensdeling binnen de eerste en tweede lijn, met de residentiële sector en de thuiszorg.

Om van start te gaan: welke initiatieven neemt de overheid om ICT-gerelateerde innovatie in de zorg te stimuleren?

Er is duidelijk nood aan innovatie. Tot voor kort was het voor burgers net zo moeilijk om aan hun patiëntengegevens te raken als dat 50 jaar geleden was voor hun bankverrichtingen. De financiële sector heeft jaren geleden al een volledige omslag gemaakt met o.a. internetbankieren. De zorgsector staat op dat vlak nog in de kinderschoenen. De laatste jaren trekt de overheid en de sector duidelijk de kaart van een multidisciplinaire samenwerking en gegevensdeling. De patiënt staat daarbij als mederegisseur van zijn gegevens. Veel tijd ging naar het opzetten van een noodzakelijk platform waar de gegevens uit de eerstelijn 24/7 beschikbaar zijn voor andere actoren. Er werd ook veel aandacht besteed aan de basiscomponenten om de veiligheid en het vertrouwen van de patiënt te kunnen garanderen. Artsen hebben bijvoorbeeld niet de ICT-infrastructuur om hun data continu beschikbaar te stellen. De resultaten van deze initiatieven worden langzaam zichtbaar.

Een wetgevend kader dus?

Meer dan dat alleen. Ten eerste heeft de Vlaamse overheid gezorgd voor een visie en strategie die aangeeft wat de evoluties moeten zijn voor de komende jaren. Er zijn de visietekst en het actieplan eZorgzaam Vlaanderen. Het Zorgvernieuwingsplatform van Flanders’ Care zette in 2012 haar visie op gegevensdeling via ICT in de zorg in dit actieplan uiteen. Daarnaast is er ook het actieplan van de federale rondetafel eGezondheidszorg dat goedgekeurd werd door alle bevoegde ministers op een Interministriële Conferentie Volksgezondheid in 2013.

Dit alles wordt ook verankerd in het decreet over hoe het netwerk voor digitale gegevensdeling in de zorg georganiseerd zal worden. Met de goedkeuring van het decreet hebben we nu ook een globaal kader voor het delen van zorggegevens tussen zorg- en hulpverleners en formaliseren we de nodige structuren. Vroeger diende dit op projectniveau geregeld worden.

Waarom is de gegevensdeling van gezondheidinformatie zo belangrijk?

De gegevensdeling zal leiden tot een betere en efficiëntere zorg in functie van de gebruiker. De zorg- en hulpverleners zullen namelijk beschikken over accurate en actuele informatie.

Betere en verantwoorde zorg is niet de enige drijfveer voor deze projecten. Het gaat ook over betere samenwerking en betere organisatie, over veiligheid en over de rechten van de patiënt.

Kan u iets meer vertellen over de praktische uitwerking van deze initiatieven?

Op vlak van technologische evoluties zijn er de platformen en systemen voor gegevensdelingbinnen de eerste lijn en de tweede lijn zoals Vitalink, het Waalse Intermed en de lokale hubs van de ziekenhuizen. Deze worden verder uitgebouwd en op elkaar afgestemd – en moeten gekoppeld worden met de software van de zorgactoren. Hier zijn een aantal initiatieven belangrijk zoals bijvoorbeeld het federale labelingprogramma, en vanuit Vlaamse kant de oproep naar koepelorganisaties om als uniek aanspreekpunt op te treden naar softwareleveranciers toe. Dit creëert niet alleen duidelijkheid voor de software-industrie maar ook een dynamiek. Verder moeten startups weten dat er nu een uniforme technische connector beschikbaar is, die de integratie tussen hun gebruikerstoepassingen en platformen zoals Vitalink sterk vergemakkelijkt. We moeten een duidelijk onderscheid maken tussen de business toepassingen van de sector enerzijds, én de eHealth bouwstenen en basisdiensten anderzijds. Die laatste moeten ervoor zorgen dat toepassingen op een uniforme en vooral veilige manier gegevens kunnen uitwisselen als de toegankelijkheid en de centrale rol voor de patiënt kunnen verzekeren (denk maar aan de basisdiensten voor gebruikers- en toegangsbeheer, bewijs therapeutische relatie, systeem voor exclusies etc.). Startups moeten deze beter leren kennen en gebruiken.

De overheid neemt ook zelf initiatief om de innovatiestroom te stimuleren met initiatieven zoals Flanders’ Care, MIC Vlaanderen en de iMinds Health poot. Via die laatste wil de overheid ook een proeftuinomgeving voorzien die dit ondersteunt en de baan verder vrijmaakt voor een verdere standaardisering.

Wat zijn de mogelijke opportuniteiten voor technologiestartups?

Het is de expliciete keuze van Vlaanderen om geen eindgebruikerssoftware te bouwen. De software-industrie speelt hierin de belangrijke rol. De overheid bouwt het basisplatform waarop verschillende projecten gerealiseerd kunnen worden. Dus vanuit Vlaanderen is er Vitalink, het digitale platform van de Vlaamse overheid, voor het veilig delen van zorg- en welzijnsgegevens. Via het patiëntenluik van de mutualiteiten worden de gegevens ook op een veilige manier ontsloten naar de patiënt zelf. Voor de zorgverstrekkers en voorzieningen vereisen we een system-to-system integratie. De meeste softwareleveranciers leggen nu de laatste hand aan de optimalisatie van hun software voor het delen van het medicatieschema. Zij werken op een grotere gebruiksvriendelijkheid en een diepgaandere integratie. Naast het medicatieschema zijn er ook zo’n 14 miljoen vaccinatiegegevens van 2 miljoen Vlamingen, vooral kinderen en jongeren, raadpleegbaar via Vitalink. Ook is men nu bezig aan het inbouwen van de Sumehr, het samenvattend medisch dossier, dat gedeeld kan worden door artsen.

Voor deze eerste twee projecten, het medicatieschema en de vaccinatiegegevens, is er ook een proeftuinomgeving waar innovatieve spelers op een veilige manier nieuwe diensten op dit type van gegevens kunnen ontwikkelen. Ik denk bijvoorbeeld aan een remindersysteem voor herhaalvaccinaties. Ook voor andere, nieuwe innovatietrajecten kunnen we beslissen om daarvoor een proeftuinomgeving van Vitalink beschikbaar te stellen. Op die manier laten we zeker ruimte voor technologiestartups.

Zijn er opportuniteiten voor mobiele toepassingen?

We zijn bij mobiele toepassingen ook nog steeds gebonden aan het vereist inloggen met de elektronische identiteitskaart op de voorzieningen. Er lopen een aantal piloten, o.a. onder stimulans van Flanders’ care waar een mobile device wel kan gekoppeld worden in de voorziening.

Voor de individuele zorgverstrekkers en voor de burger moet men concreet zoeken naar haalbare oplossingen. Deze problematiek was reeds ter discussie op het event “eHealth Goes Mobile” van 2 oktober 2013. Het eHealth-platform is bereid om in samenwerking met de gezondheidssector en softwareproducenten een platform te ontwikkelen voor mobile app development.

In de toekomst zou de patiënt zelf bepaalde laboresultaten moeten kunnen inkijken, zonder daarvoor steeds contact te moeten opnemen met de arts. Ook zou de patiënt via mobiele toepassingen zelf bijvoorbeeld hun telemonitoring parameters moeten kunnen verzamelen. En zou ook de data voor de zorgactoren rondom de patiënt via een centraal systeem beschikbaar moeten worden om preventief te werken. Dat kan vandaag al. Maar de standaarden vormen hier de bottleneck.

Qua uitbreiding naar de residentiële sector heeft een consortium van koepelverenigingen van woonzorgcentra zich op vraag van de Vlaamse overheid georganiseerd om een roadmap op te stellen.  Er zijn ook oproepen gelanceerd voor informatiseringsprojecten. Vlaanderen heeft hiervoor éénmalig middelen voorzien.

Verder zitten er ook nieuwe projecten in de pijplijn. Het gaat wel over projecten die reeds een volwaardige business case hebben. Zo is er het elektronisch kinddossier van Kind en Gezin dat in een eerste fase de resultaten van de gehoortesten wil delen en daarna verder wil evolueren tot een volledig beschikbaar kinddossier. Er zijn ook projecten ingediend rond de zorgtrajecten voor diabetes en er worden concepten uitgedacht rond het delen van een journaal (ref. informatie uit het gekende thuiszorgschrift) van een patiënt binnen de eerste lijn.

Belangrijk is dat we de komende jaren een doorstroom zien vanuit de innovatietrajecten die her en der lopen en dat sommige projecten door de trechter stromen om effectief uit te rollen via de platformen die daarvoor geschikt zijn, waaronder Vitalink.

Startup MIC Vlaanderen in de pers : “FastFinder software stelt snellere en betere diagnoses”

Een artikel met Wouter Uten: jonge informaticus, ondernemer en alumni van de MIC Health Accelerator !

Wouter Uten - Laatste Nieuws

Startup in de kijker

Innovation Studio wil een antwoord bieden op uitdagingen in de healthcare sector waar tevredenheid en efficiëntie voor de gebruikers centraal staan.  Innovation Studio is opgericht midden 2012 en het team bestaat ondertussen al uit meer dan 10 medewerkers.  Lees hier het interview met de 3 oprichters.     

1. Naam van de startup

IS_logo_S

INNOVATION STUDIO BVBA

Houtparklaan 1/bus 21

3600 Genk

089/20 11 80

www.innovationstudio.be

2. Namen van de oprichters & contactgegevens

Yannic Sterken yannic.sterken@innovationstudio.be 089/20 11 80 – 0468/ 11 03 55

Koen Lormans koen.lormans@innovationstudio.be 089/20 11 80

Filip Bollen filip.bollen@innovationstudio.be 089/20.11.80

3. Sinds wanneer bent u gestart?

Medio 2012

4. Wat heeft u gedreven om zelf te gaan ondernemen?

De drie initiatiatiefnemers waren zelf al jaren aan de slag als consultant en in die zin betrokken in grote nationale en internationale Healthcare IT projecten. Vanuit die ervaring is het besef gegroeid om eigen ontwikkelingen te gaan doen, die aanvullend zijn op bestaande systemen en toegevoegde waarde bieden, eigen aan de noden van deze tijd.

5. De “elevator pitch” van uw startup: Omschrijf in enkele zinnen de activiteit van uw startup.

Onze missie is oplossingen ontwikkelen die leiden tot grotere tevredenheid en efficiëntie voor gebruikers. Naast de focus op de medewerker in de zorg, willen we vooral ook de patiënt betrekken.

Innovation Studio wil met zijn productportfolio een antwoord bieden op volgende uitdagingen voor de Healthcare sector:

– Ontsluiten van diverse backend-systemen op één uniforme gebruikersinterface.

– Processen en workflow ondersteunen waar bestaande systemen dit niet toelaten door het ontwikkelen van diverse point solutions op hetzelfde platform.

– Mobiele ontsluiting en alternatieve ontsluiting (portals) op een gestandaardiseerde en duurzame manier.

– Ontsluiting voor telemonitoring activiteiten.

Op basis van een duurzame architectuur en onze middleware IS-CONDUCTOR brengen we momenteel o.a. de volgende point solutions:

IS-SIGNUP:

Oplossing voor het aanmelden van patiënten op basis van een kiosk maar ook via een mobile device.

IS-QUESTIONNAIRES:

Volledig met het ZIS geïntegreerde oplossing voor het toewijzen, afnemen, exporteren van vragenlijsten bij patiënten. De oplossing kan worden aangeboden op een tablet maar ook via een web-portaal.

IS-SURGERY SAFETY:

Oplossing voor het interactief documenteren van de surgery safety procedure.

IS-PROGRESS:

Oplossing voor het visualiseren van de voortgang binnen het operatiekwartier en voortgang ambulante consultaties.

IS-ORDER:

Uniforme gebruikersinterface en workflow voor order management. Het systeem maakt het mogelijk voor de eindgebruiker om onafhankelijk van de verschillende backend-systemen met orders om te gaan, zowel voor de ziekenhuisarts als voor de eerste lijn.

Meer info over onze producten op www.innovationstudio.be

Buiten het ontwikkelen van oplossingen, kan de zorgsector ook bij ons terecht voor diensten en support.

6. Hoe is het idee ontstaan voor uw oplossing/applicatie?

Het idee is ontstaan door een aantal vraagstukken m.b.t duurzame mobiele ontsluiting bij klanten.

7. Wat zijn de grootste uitdagingen die u als ondernemer heeft ervaren bij het opstarten van uw onderneming?

– Aantrekken van de juiste skills.

– Als startup is het bijzonder moeilijk om financiële middelen te vinden, bijgevolg is de R&D volledig op basis van eigen middelen tot stand gekomen.

8. In welk stadium staat uw startup nu en wat staat er in de nabije toekomst op het programma?

Het team van Innovation Studio bestaat, buiten de 3 zaakvoerders, ondertussen al uit 8 software engineers en enkele administratieve krachten.

Momenteel worden een aantal producten geïmplementeerd en beginnen we aan een aantal nieuwe projecten. Onze grootste klant op dit ogenblik is het academisch ziekenhuis Maastricht.

9. Wat zijn uw ambities op lange termijn en de belangrijkste uitdagingen om deze ambities te realiseren.

Innovation Studio wil een significant marktaandeel verwerven in de Benelux voor haar propositie. Wij geloven dat de combinatie van onze eigenzinnige aanpak, propositie, skills en vooral ook onze jarenlange ervaring in de Healthcare daarvoor een ideale uitgangspositie bieden.

Naast de ziekenhuizen, willen we ons tevens focussen op andere actoren, betrokken in de zorg.

10. Welk advies/adviezen wil u graag meegeven aan ondernemers-in-spe?

Niet twijfelen, indien je in je idee gelooft. Net zoals wij.

Zoek de samenwerking op. Innovation Studio wil vooral ook samen met de sector ontwikkelen. Vervolgens is het steeds belangrijk te beseffen waar je goed in bent en ook vooral waarin niet en daarom gaan we ook de partnerships met andere bedrijven opzoeken. In die zin is dit voor de keuze voor onze huisvesting op de C-Mine site in Genk ook doorslaggevend geweest.

11. Op welke manier levert MIC Vlaanderen voor u concrete toegevoegde waarde bij het realiseren van uw startup ambities?

MIC Vlaanderen heeft tot op heden de verwachtingen rond het netwerken en het creëren van opportuniteiten zeker al ingelost. Wij hebben op dit ogenblik een aantal beloftevolle contacten.

12. Heeft u nog specifieke noden waar het MIC Vlaanderen community u mee kan helpen om uw startup te ondersteunen (b.v. op zoek naar funding, resources, ondersteuning, klanten, …)

Wij rekenen erop dat MIC Vlaanderen een rol zou kunnen spelen als bemiddelaar inzake opportuniteiten, eventuele funding en ondersteuning tijdens onze innovatie-trajecten.

Vermits Innovation Studio tot op heden erg op de Nederlandse markt gericht was, hopen we ook dat MIC een katalysator kan zijn voor een doorbraak in Vlaanderen.

Startup in de kijker

1. Naam van de startup

clip_image001

Verklaring naam:
“Lugus” is de naam van een Keltische oppergod, de god van “kunst”, “handel” en
“evolutie”, kenmerken die we graag linken aan onze onderneming.

2. Namen van de oprichters & contactgegevens
Robin Marx: robin@lugus-studios.be
Kevin Haelterman: kevin@lugus-studios.be
Tom Lissens: tom@lugus-studios.be

3. Sinds wanneer bent u gestart?
LuGus Studios is officieel opgericht in oktober 2011. We kunnen echter stellen dat
we al een jaar eerder bezig waren met het voorbereiden van de onderneming:
portfolio opbouwen, contacten leggen enz.

4. Wat heeft u gedreven om zelf te gaan ondernemen?
Het heeft altijd zitten “kriebelen” om te gaan ondernemen. Het geeft ons de vrijheid
om van onze hobby onze job te maken en te doen waar we in geloven.
Daarnaast is onze lokale game-industrie heel klein en zijn er beperkte
werkmogelijkheden. LuGus Studios zagen we als een kans om onze eigen
toekomst in handen te nemen en kansen te creëren, voor ons en voor anderen.
Meebouwen aan de game-industrie is daarom één van de doelstellingen van
LuGus Studios geworden.

5. De “elevator pitch” van uw startup: Omschrijf in enkele zinnen de activiteit
van uw startup.

LuGus Studios is een jonge gamestudio die zich specialiseert in Serious Games en
entertainmentprojecten. Wij richten ons op projecten met een duidelijke
meerwaarde, gaande van kunst en cultuur tot educatieve en medische
toepassingen. Toegankelijkheid, innovatie, multiplatformmogelijkheden en grafische
kwaliteit zijn enkele van onze sterke punten.

6. Hoe is het idee ontstaan voor uw oplossing/applicatie?
Enerzijds is het ondernemen in de game-industrie een logisch gevolg van onze
studies, maar anderzijds is het niet onbelangrijk dat wij naast “gamen” ook in onze
vrije tijd altijd met game design bezig geweest zijn.
Dat we gekozen hebben om van serious games een core-business te maken is
omdat wij met onze projecten willen laten zien dat games ook heel positief kunnen
zijn. Wij willen afstappen van al dat negatieve (geweld, verslaving) en willen games
maken waarmee we mensen kunnen helpen. Daarnaast is het commercieel
natuurlijk ook interessant om ons te richten op een nichemarkt.

7. Wat zijn de grootste uitdagingen die u als ondernemer heeft ervaren bij het
opstarten van uw onderneming?
Aangezien we ons bij LuGus Studios in het begin vooral hebben gericht op B2B
(om kapitaal op te bouwen), waar we op maat van de klant projecten ontwikkelen,
was één van onze grootste uitdagingen om projecten vast te leggen. Waar wij in de
eerste plaats gameontwikkelaars zijn, moest de “ondernemer” in ons nog groeien.
Gelukkig hebben wij ons snel kunnen vinden in deze rol.
Daarnaast hebben wij gemerkt dat het opbouwen van een contactlijst, imago en
bekendheid en natuurlijk geloofwaardigheid zeker niet onderschat mogen worden.

8. In welk stadium staat uw startup nu en wat staat er in de nabije toekomst
op het programma?
We zijn trots om te kunnen zeggen dat LuGus Studios een gezonde onderneming
is. We hebben een indrukwekkende lijst van klanten kunnen opbouwen waar we
leuke projecten voor hebben gedaan. LuGus Studios maakt momenteel ook een
lichte groei mee: we hebben recent onze eerste werknemers kunnen aannemen en
verhuizen binnenkort naar een grotere locatie (Cmine Crib)

9. Wat zijn uw ambities op lange termijn en de belangrijkste uitdagingen om
deze ambities te realiseren.
We hopen in de toekomst te blijven groeien. Daarnaast is het ook de bedoeling
meer aan B2C te doen, waar we onze eigen IP’s gaan uitwerken.

10. Welk advies/adviezen wil u graag meegeven aan ondernemers-in-spe?
Niet te lang bezig zijn met businessplannen en voorbereiden, gewoon durven
starten en leren terwijl je bezig bent. Dit is zeker zo voor jonge ondernemers zonder
veel ervaring: dat businessplan en aanpak zal talloze keren veranderen, zelfs in het
eerste jaar. Pas je basisplan liever aan terwijl je bezig bent en baseer het op de
werkelijkheid.
Daarnaast proberen wij ook ver weg te blijven van leningen en schulden, ookal
zorgde dat in het begin voor een iets moeilijkere financiële situatie.
En natuurlijk: Investeren in LuGus Studios 😉

11. Op welke manier levert MIC Vlaanderen voor u concrete toegevoegde
waarde bij het realiseren van uw startup ambities?
Wij hopen op een samenwerking met MIC Vlaanderen op vlak van kennis en
technologieondersteuning. Daarnaast kan ook qua logistiek extra waarde worden
gecreëerd: voorzien van technologie, testlocaties en -opstellingen.

12. Heeft u nog specifieke noden waar het MIC Vlaanderen community u mee
kan helpen om uw startup te ondersteunen (b.v. op zoek naar funding,
resources, ondersteuning, klanten, …)
We vinden het altijd leuk om feedback te krijgen op onze projecten en aanpak.
Daarnaast kan LuGus ook altijd wat meer exposure gebruiken.
Mensen kunnen ons volgen en steunen via Twitter(@LuGusStudios) en Facebook:
http://www.facebook.com/pages/LuGus-Studios/127832163943816
Natuurlijk zijn contacten of introducties met nieuwe potentiële klanten ook altijd interessant.

Startup in de kijker

1. Naam van de startup

clip_image002

2. Namen van de oprichters & contactgegevens

Sylvie De Smet: 0495/30.67.17 –  sylvie@familyeye.be

Natasha Dewaele: 0491/22.18.04 – natasha@familyeye.be

3. Sinds wanneer bent u gestart?

1/1/2013

4. Wat heeft u gedreven om zelf te gaan ondernemen?

Mensen op een innoverende manier vooruithelpen in de toekomst.

5. De “elevator pitch” van uw startup: Omschrijf in enkele zinnen de activiteit van uw startup.

FamilyEye heeft een systeem ontwikkeld om mensen langer zelfstandig te laten wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. 

Het product bestaat vandaag uit drie pijlers: valdetectie, activiteitenmonitoring, sociaalcontactgedeelte.

Binnen de markt van de valdetectie is FamilyEye innovatief doordat de zorgbehoevende geen enkele manuele actie dient uit te voeren op het ogenblik dat er zich een val voordoet. Verder dient de zorgbehoevende ook niets bij zich te hebben of te dragen.

De unieke manier van werken werd gepatenteerd.

Hoe werkt het nu precies?

Een camera registreert de val en stuurt de nodige waarschuwingen naar de op voorhand geprogrammeerde contactperso(o)n(en). Op het moment dat de melding binnenkomt kan de externe persoon live contact opnemen met de zorgbehoevende om heel snel de ernst van de situatie te kunnen inschatten en de juiste acties te ondernemen.

Vanuit de module activiteitenmonitoring kan het leefpatroon van de zorgbehoevende in kaart gebracht worden. Dit biedt de mogelijkheid om in een zeer vroeg stadium zaken te detecteren en een aantal handelingen in vraag te stellen. Op die manier kan er heel preventief gehandeld worden.

FamilyEye biedt ook de mogelijkheid om sociale contacten te onderhouden vanuit de zetel.

Via om het even welk device (smartphone, tablet, televisie, …) kan er met een eenvoudige druk op de foto van de contactpersoon een gesprek opgestart worden, dit zowel visueel als auditief.

Door zijn toegankelijkheid is het in iedere situatie inzetbaar. Dit zowel voor wat de kostprijs betreft als de eenvoud van installatie

FamilyEye biedt gemoedsrust. Dankzij patroonopvolging, sociaal contact en automatische valdetectie is FamilyEye de perfecte partner in huis.

6. Hoe is het idee ontstaan voor uw oplossing/applicatie?

Dagdagelijks werd Natasha, vanuit haar functie binnen de sociale sector, geconfronteerd met noodsituaties bij hulpbehoevenden. Dit waren zowel valincidenten als het isolement bij ouderen. Op vandaag zijn er heel wat hulpmiddelen voor handen voor wat betreft valdetectie, maar de praktijk leert ons echter, dat om welke reden ook, deze niet altijd even doeltreffend blijken te zijn.

Vanuit die gedachtegang om de hulpbehoevende automatisch te kunnen helpen zonder dat die enige actie dient te ondernemen, zijn we op het idee gekomen om het systeem van FamilyEye te ontwikkelen.

Met de perfecte match tussen de ervaring uit de sociale sector van Natasha en de IT- en salesachtergrond van Sylvie werd FamilyEye een feit.

7. Wat zijn de grootste uitdagingen die u als ondernemer heeft ervaren bij het opstarten van uw onderneming?

Tot op heden hebben we niet echt voor onoverkomelijke uitdagingen gestaan. Het enige waar we mee geconfronteerd werden was het vinden van een betaalbare kantoorruimte.

Er zijn heel wat kantoorruimtes te huur, maar die zijn dan telkens groot en prijzig. Ook pin je jezelf dan meestal vast op een jarenlang contract.

Op vandaag hebben we de keuze gemaakt voor het bedrijvencentrum te Veurne die ons alle faciliteiten biedt als startup.

8. In welk stadium staat uw startup nu en wat staat er in de nabije toekomst op het programma?

Het product FamilyEye gaat eind deze maand in test in diverse omgevingen. Dit alles gebeurt in een zeer nauwe samenwerking met OCMW Kortrijk.

9. Wat zijn uw ambities op lange termijn en de belangrijkste uitdagingen om deze ambities te realiseren.

Door de uitbreiding van FamilyEye een totaalpartner worden voor zorgactoren in binnen- en buitenland.

10. Welk advies/adviezen wil u graag meegeven aan ondernemers-in-spe?

Laat u omringen door de mensen uit de sector waarin u actief wil zijn en die een meerwaarde zijn voor u. Zij kunnen u verder op weg helpen en de juiste input geven binnen de fase waar u zich bevindt.

11. Op welke manier levert MIC Vlaanderen voor u concrete toegevoegde waarde bij het realiseren van uw startup ambities?

Het netwerk dat aangeboden wordt is goud waard voor ons als startup.

Op een heel korte termijn werden we overal geïntroduceerd, dit zowel binnen de privésector als bij de overheid.

Maar zeker ook niet te vergeten is het MIC een ideale sparringpartner op alle mogelijke momenten.

12. Heeft u nog specifieke noden waar het MIC Vlaanderen community u mee kan helpen om uw start-up te ondersteunen (b.v. op zoek naar funding, resources, ondersteuning, klanten, …)

Het uitbreiden van contacten is vast en zeker een meerwaarde, hierbij denken we bijvoorbeeld aan tussenleveranciers naar ziekenhuizen, rusthuizen, …

%d bloggers liken dit: